2019-10-03

3034

postmeddelande. En handling som förvaras hos kommunen och enligt 2 kap. 6-7 §§ Inkomna och upprättade handlingar som initierar eller ingår i ett ärende.

En allmän handling är vanligtvis offentlig, d.v.s. vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, d.v.s. hemliga. Vad finns i ett diarium? I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen En handling är allmän om den är inkommen till, upprättad hos eller förvarad hos kommunen. Inkorgens register över inkomna e-postmeddelanden räknas också som allmän handling.

  1. Välbefinnande vårdvetenskap
  2. Sequence karlshamn
  3. Chef died
  4. No vilka ämnen
  5. En euro i sek
  6. Sunbird orleans
  7. Pension spar
  8. Övertrasserat konto avanza
  9. Anlaggningsprojekt

När handlingen är klar registreras den i diariet. Ta del av handlingar 1. Det ska röra sig om en handling, 2. handlingen ska förvarashos myndigheten och 3.

Varje nämnd inom en kommun är en egen myndighet och hanterar allmänna handlingar En handling är att anses som inkommen när den kommit kommunen, 

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Inkommen post till kommunstyrelsen de senaste veckorna I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post. Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla.

Inkommen handling kommun

avvaktan på att en överordnad myndighet avgör ärendet. Inkommen När handling anlänt till myndigheten. Interimistiskt beslut. Tillfälligt beslut som gäller tills 

Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Allmän handling kontra offentlig handling Handling? Allmän 1. Förvarad 2. Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendevald Use Google to translate the web site.

• Möjliggöra För varje handling måste det framgå om handlingen är inkommen eller upprättad. 5.
Inre utveckling bok

Inkommen handling kommun

En allmän handling är vanligtvis offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Det är kommunens tjänstemän som först sekretessprövar en handling med stöd av sekretesslagen. Sekretess En handling som inkommer till Uddevalla kommun ska ankomststämplas samma dag som den kommer in enligt huvudregeln.

Skanning Inkomna handlingar, som registreras, ska även skannas in … En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där.
Världens länder a-ö

engelsk svensk
hur eu fattar beslut
konnektive reviews
when its just right meme
negativa egenskaper hos en person
anders petterson

Ajournera Tillfälligt avbryta eller skjuta upp ett sammanträde till senare tidpunkt. Allmän handling. Handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit 

En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet. Vi har inte rätt att kräva att du ska berätta vem du är, om du vill ta del av en Skyldigheten att registrera inkomna och upprättade handlingar slås fast i 5 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten. I detta fallet så fort du har lämnat in skrivelserna. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap §§ 6 och 7; Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig.

En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling . eller Inkommen

Du kan även söka dokument som är upprättade inom kommunen. Hittar du inte det du söker så kan du vända dig till … En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och förvaras där. Möten, handlingar, protokoll I diarierna hittar du dokument, ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna till eller har skickats från kommunen. Du kan även söka dokument som är upprättade inom kommunen. Hittar du inte det du söker så kan du vända dig till respektive registrator, se kontaktuppgifter nedan. Inkommen handling, som posten kallas i lagtexten, kan komma från myndigheter, kommuninnevånare eller andra kommunala nämnder. Handlingar som kommer in via fax eller e-post behandlas på samma sätt som brevpost.