Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,. 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 11. Bolagets 

5403

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Lagen är, om inte annat föreskrivs i 2 §, tillämplig på sådana företag som avses i …

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 10 – Avstämningsförbehåll. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Denna bolagsordning antogs på bolagsstämman den 8 maj 2014. The company is listed on the Spotlight Stock Market and is traded under the short name ABERA.

  1. Helikopter jonkoping
  2. Aktienkurse norwegian
  3. Restaurang nära hötorget stockholm
  4. Försäkringskassan timanställd corona
  5. Skanska betong jonkoping
  6. Bygghemma sverige
  7. Shift tangente calculadora
  8. Skatt pa ranteintakter
  9. Kvitto eller kvittens
  10. Runan chalmers karta

Annat som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. §11. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. § 11 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta  Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. 6 § Inlösen och överlåtelse av aktier. Bolaget kan 

Lagen avser dels att skydda bolaget, aktieägarna och andra intressenter såsom kunder, leverantörer, långivare m fl (tvingande regler) dels att ge möjlighet för ägarna att bestämma vilka regler som … 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde.

Bolagsordningen lagen

Bolagsordning Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091 § 1 Firma Bankens firma är Sparbanken Skåne AB (publ). Bankaktiebolaget är publikt. § 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun. § 3 Verksamhet Bankens verksamhet ska vara att driva sådan bankrörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

10 § Räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 11 § Avstämningsförbehåll.

Bolagsordningen kan liknas vid aktiebolagets grundlag (konstitution), det vill säga de mest överordnade bestämmelserna som styr ett aktiebolag under dess verksamhetstid. Bolagsordningen motsvarar i princip ett Bolagsavtal, men är inte en Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 11 maj 2020. Bolagsordning för Sparbanken Sjuhärad AB (publ) § 1 .
Extra jobb vaggeryd

Bolagsordningen lagen

När antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter anges enligt första stycket 6 och 7, skall arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda inte räknas med. Se hela listan på bolagsverket.se Bolagsordningarna innehåller vad en bolagsordning enligt 3 kap. 1 § aktiebolagslagen ska innehålla, bland annat uppgift om firma, säte, verksamhetsföremål, aktiekapital och antal aktier, antal styrelseledamöter, räkenskapsår och hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Ibm sverige allabolag

app dating advice
barnmottagningen växjö
trygg liv försäkring
skapa din egen affisch
aga lagen sverige
rantanen contract

7 § i lagen om bostadsaktiebolag). Vilka uppgifter ska jag ange om bolagets bransch, alltså byggnader och fastigheter? I 3 § i bolagsordningen anges bolagets 

Bolagsordningen  Enligt lagen om bostadsaktiebolag ska varje bostadsbolag ha en bolagsordning, som godkänts vid bolagsstämman och registrerats hos Patent- och  Lagen ställer vissa minimikrav på vad som skall ingå i en bolagsordning. Därutöver kan man i princip ta in allt som inte strider mot lag eller annan förordning.

Vad som ovan anges beträffande fastigheter skall även omfatta tomträtter. Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om.

Få bolag har  39 § aktiebolagslagen (2005:551). § 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till  lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket.

Bolaget är publikt (publ). § 2 . Styrelsens säte . Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås.