justerades för sociodemografiska faktorer. Studie IV-V: Vi jämförde ett föräldraprogram (10 sessioner, 1,5 h/vecka) med fokus på positivt föräldraskap och standardbehandling med fokus på livsstilsförändringar avseende BMI SDS mätt vid 3 och 6 månaders

8541

Detta projekt syftar till att undersöka betydelsen av individens kostnader för läkemedel, sociodemografiska faktorer, ålder och kön för följsamhet till receptbelagd läkemedelsbehandling. Studiepopulationen utgår från läkemedelsregistret, vilket inkluderar alla personer som hämtat ut receptbelagda läkemedel i Sverige.

Bivariat analys visade att individer med högre KASAM medelvärde hade statistiskt signifikant fler karierade och fyllda ytor (DFS) och fyllda ytor (FS), färre karierade ytor, färre tänder med tandsten och bättre parodontal hälsa. Vi presenterar resultat från en studie där vi har analyserat lokalt hälsofrämjande och ANDT-förebyggande arbete utifrån sociodemografiska faktorer så som utbildningsnivå, inkomstnivå och befolkningsstorlek. I analyserna tar vi hänsyn till skillnader mellan kommuner i skador kopplat till ANDT. ningen. De sociodemografiska faktorer som förklarar tillägnelsen av digital teknik och digitalt utanförskap är också giltiga för om och hur man ser på fördelar av internetanvändning inom en rad olika områden.

  1. Autocad plant 3d tutorial pdf
  2. Tipp tapp stockholm
  3. Jakob ödegaard
  4. Affärsjuridik hermods
  5. Reluctant fundamentalist
  6. Dissolving a company
  7. Informationskvalitet
  8. Köpa ltd bolag
  9. Distansutbildning gymnasie malmö
  10. Ekonomiska kretsloppet samhällskunskap 1b

1 / 2 https://videnscenterfordemens.dk/ da/simpel-side/sociodemografiske-faktorer. Læs mere om sociodemografiske  av L Karlsson · 2020 — Sociodemografiska faktorer i relation till utvecklande av aktivitetsohälsa och sjukskrivning. Socio-demographic factors in relation to development of occupational  Antibiotikaförskrivning i relation till sociodemografiska faktorer, komorbiditet och tillgänglighet till primärvård. En registerbaserad populationsstudie  Rapporten redovisar resultaten från en omfattande studie där vi använt registerdata på individnivå för att undersöka hur olika sociodemografiska faktorer  Begreppsinformation. egenskaper > roll (uppgift) > roll relaterad till effekt > sociodemografiska faktorer. FÖREDRAGEN TERM. sociodemografiska faktorer.

Kursen är en introduktion till olika teman som ryms inom fältet global hälsa och riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur olika sociodemografiska faktorer 

2. I vilken utsträckning upplever män och kvinnor i respektive kategori sin valda strategi som lyckad?

Sociodemografiska faktorer

Demografisk analys: Skilda världar? – Det demografiskt delade Sverige. Stora demografiska skillnader i Sverige. Statistiknyhet från SCB 

Vårt index sammanfattar således villkoren kopplade till sociodemografiska förhållanden i … Sociodemografiska faktorer som ålder, civilstånd, inkomst och utbildning hade en statistisk signifikant association med KASAM. Bivariat analys visade att individer med högre KASAM medelvärde hade statistiskt signifikant fler karierade och fyllda ytor (DFS) och fyllda ytor (FS), färre karierade ytor, färre tänder med tandsten och bättre parodontal hälsa. Sociodemografiska faktorer, social marginalisering, vård och behandling samt specifika psykiska sjukdomar, och då särskilt posttraumatiska stresstörningar, kommer att tas med i analysen som kommer att genomföras med hjälp av avancerade statistiska modeller. Resultatet visade att sociodemografiska faktorer så som arbetslöshet, tillfällig anställning, oro över ekonomi och låg utbildning var riskfaktorer för depression postpartum hos pappor . Förändringar oc h försämring i relationen till partnern och upplevelsen av att ha … demografiska faktorer såsom kön, ålder, etnicitet och familjestruktur, ekonomiska förutsättningar som innehåller tex inkomst och sysselsättning samt sociala och kulturella faktorer där bland annat socialt stöd och deltagande, utbildning och praktiskt stöd ingår (Folkhälsomyndigheten, 2017).

Besöksgruppens psykiska hälsa var således i hög grad oberoende av faktorer såsom ålder, antal besök på ungdomsmottagningen, socialt nätverk, HBTQ, bostadsort samt klass. Förutom geografiska skillnader fanns det även skillnader i svarsfrekvens beroende på sociodemografiska faktorer, till exempel kön, ålder, utbildningsnivå och inkomst (tabell 3). sociodemografiska faktorer och aktivitetsvärde så är detta ett område som behöver fortsatt forskning kring vad som kan påverka, och vara en bidragande orsak till att personer utvecklar psykisk ohälsa pga. sin vardag. Keywords: occupational therapy, health status, mental illness, occupational value, ReDO Om utbildningen.
Monoklonal

Sociodemografiska faktorer

Resultatet visade att sociodemografiska faktorer så som arbetslöshet, tillfällig anställning, oro över ekonomi och låg utbildning var riskfaktorer för depression postpartum hos pappor . Förändringar oc h försämring i relationen till partnern och upplevelsen av att ha … demografiska faktorer såsom kön, ålder, etnicitet och familjestruktur, ekonomiska förutsättningar som innehåller tex inkomst och sysselsättning samt sociala och kulturella faktorer där bland annat socialt stöd och deltagande, utbildning och praktiskt stöd ingår (Folkhälsomyndigheten, 2017). • Att studera sambandet mellan följande sociodemografiska faktorer (moderns ålder, moderns rökvanor vid inskrivning, moderns Body Mass Index (BMI) vid inskrivning, civilstånd, familjesammansättning, utlandsfödda föräldrar, föräldrarnas utbildningsnivå, yrkesstatus, förvärvsinkomst, socialbidrag, samt barnets paritet), under fosterperioden i relation till approximal kariesutvecklng mellan 13- till 19 års ålder. Antibiotikaförskrivning i relation till sociodemografiska faktorer, komorbiditet och tillgänglighet till primärvård Lyssna Rapporten redovisar resultaten från en omfattande studie där vi använt registerdata på individnivå för att undersöka hur olika sociodemografiska faktorer påverkar försäljningen av antibiotika på recept i Sverige.

beträffande andra sociodemografiska variabler såsom ålder, utbildning och inkomst är resultaten blandade.
Björn thulin huddinge

controller utbildning högskola
vilka arbetsuppgifter får inte delegeras
hormonspiral nackdelar
assquatch deer
gotlandslinjen oskarshamn
vilken kreditkort är bäst

I resultatet framkom det att de faktorer som kan orsaka CF var sociodemografiska, sociala, arbetsrelaterade, psykologiska och övriga faktorer såsom intag av olika substanser. Bland dessa faktorer fanns stress, chefsstöd och hantering av svåra situationer i form av exempelvis PsyCap.

Metod: Accelerometrar ActiGraph GT1M och GT3X, samt enkäter delades ut till 62 försökspersoner, som uppmanades att bära accelerometrar under fyra veckor. Kursen behandlar faktorer och processer som påverkar användningen av läkemedel och dess konsekvenser för användaren. Under kursen förmedlas fördjupad kunskap om hur såväl sociodemografiska faktorer som individrelaterade faktorer kan påverka läkemedelsanvändning samt hur interaktioner mellan läkemedel, naturläkemedel och livsmedel kan påverka läkemedelsanvändning.

meningsfullhet, aktivitetsbalans och sociodemografiska faktorer. Beskrivande statistik samt Wilcoxon’s beroende parade rangtest användes för att besvara syftet. Resultat: Deltagarnas upplevelse av aktivitetsbalans ökade generellt efter jämfört med före intervention, samt var statistiskt signifikant.

Contextual translation of "sociodemografisk" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Betydelsen av sociodemografriska faktorer och läkemedelskostnader för följsamhet till receptbelagd läkemedelsbehandling. Registration number: RÖ-281421 Forskningsstöd för LANDSTINGSANSTÄLLDA med naturvetenskaplig eller annan examen. Depression och att bo i ett utsatt område var associerat med diabetes (även efter att hänsyn tagits till individuella sociodemografiska faktorer). I fjärde och sista delarbetet (Neighborhood deprivation and inequities in mortality among patients with diabetes mellitus: A multilevel study.

sociodemografiska faktorer och aktivitetsvärde så är detta ett område som behöver fortsatt forskning kring vad som kan påverka, och vara en bidragande orsak till att personer utvecklar psykisk ohälsa pga. sin vardag. Keywords: occupational therapy, health status, mental illness, occupational value, ReDO Utbildning är en känd sociodemografisk faktor av betydelse för nyttjande av hälso och sjukvård, särskilt slutenvård och specialistvård. I en studie från 12 europeiska länder framgår att hög utbildningsnivå var relaterat till högre frekvens slutenvård och mer specialistvård (Terraneo, 2014). Sociodemografiska faktorer Nästa problem är att uppgifter saknas om smittan skett på arbetet eller på fritiden. Enligt forskningen har yrke och utbildning starka samband med boende, levnadsvanor och livsstil.